Nos últimos quince anos, case un millón de galegas e galegos emigraron. Ese devalo demográfico afonda máis na fenda co resto de nacións desenvolvidas.