pacto-9-fevereiro1A Coordenadora Nacional do Movemento Galego ao Socialismo (MGS), ante a proposta feita para o Consello Nacional do BNG de mañá relativa á convocatoria da Asemblea Nacional Ordinaria para o 2010, quer manfiestar a seguinte posición:

  1. A convocatoria da Asemblea Nacional Ordinaria do BNG, tras escasos meses despois do peche dos procesos post-asembleares nas comarcas, debería ir necesariamente ligada a unha análise a respecto do nivel de cumprimento dos obxectivos que se marcaron na Asemblea Nacional Extraordinaria de maio de 2009, dende a nosa perspectiva inda lonxe de culminárense. A día de hoxe parte das planificacións de traballo que se definiron inda están a se encetar, polo cal non ten lóxica organizativa ningunha a celebración dun proceso asemblear neste momento. Tampouco ten sentido a celebración dunha asemblea centrada na preparación das eleccións municipais cando acabamos de saír dun proceso asemblear no que houbo un relatorio específico sobre Política Municipal.
  2. En segundo lugar, isto sumiría á organización nunha situación de interinidade permanente: a poucos meses de constituírense a meirande parte dos organismos nacionais e comarcais, a convocatoria de Asemblea Nacional Ordinaria implicaría a esixencia estatutaria de renovación de organismos. Non serviría pois, para darlle estabilidade á organización nin moito menos, senón para desfacer o pouco traballo que se teña iniciado nas comarcas e localidades.
  3. Máis alá da inmediata coxuntura que marca o ciclo eleitoral, do MGS reafirmamos a nosa valoración sobre a asemblea extraordinaria do pasado ano: entendemos que non pechou os debates abertos na fronte, que precisa -segundo a nosa análise- dun cambio de rumbo, unha reactivación orgánica baseada na capacidade de decisión da militancia e unha mellor articulación da diversidade, entre outras necesidades. Ao contrario, o debate de ideas foi daquela eclipsado pola ruptura interna e consecuente polarización entre as dúas sensibilidades maioritarias, que ata entón monopolizaran consensuadamente a dirección política, promovendo e aprobando a delegación nas asembleas nacionais.
  4. Por tanto, o Movemento Galego ao Socialismo entende que a vindeira Asemblea Nacional do BNG debe ser un proceso que se dea nunhas condicións que permita un debate sincero, longo e sosegado con participación de toda a militancia de base da Fronte Patriótica. A nosa organización, cando menos, non renunciará a poñer a debate a supresión do sistema de delegación para a celebración das asembleas nacionais, o cal require que se dean esas condicións de partida. Tendo en conta o calendario que se manexa para o proceso pre-electoral, este escenario está lonxe de producirse neste momento. De se celebrar agora, sería unha asemblea trucada, sen posibilidade de debate e por suposto pactada entre as dúas grandes correntes sen dar voz á base militante, e ese é un xogo do que o MGS, en coherencia co que sempre veu defendendo no seo do Bloque, non está disposto a ser arte nin parte.
  5. A Fronte Patriótica non terá un funcionamento máis democrático porque faga máis asembleas, senón polo feito de que muden as dinámicas e que participe toda a militancia na organización, e esa é a aposta do MGS: o debate aberto e sen posicións enrocadas nin condicionamentos externos e a supresión do sistema de delegados/as.
  6. Por estes motivos, o MGS oporase á celebración da Asemblea Nacional Ordinaria na xuntanza deste sábado do Consello Nacional do BNG, e trasladará esta posición no debate que alí se dea.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política